1. Comisia de monitorizare a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial

(1) Comisia de monitorizare a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial este structura ce implementează prevederile cuprinse în Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

(2) Comisia este direct subordonată preşedintelui Filialei și este condusă de un preşedinte. Din alcătuirea ei fac parte, ca membri de drept, directorii în funcţie ai Institutelor/Centrelor de cercetare, directorul Bibliotecii Filialei, şefii de colective de cercetare, precum şi câte o persoană din fiecare compartiment al aparatului funcţional propriu.

(3) Componenţa Comisiei și atribuţiile sale sunt stabilite de către Preşedintele Filialei, prin decizie.

2. Comisia pentru organizarea evenimentelor culturale și științifice comune la nivelul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca

(1) La nivelul Filialei funcționează o Comisie pentru organizarea evenimentelor culturale și științifice organizate în comun de către toate institutele/centrele/colectivele de cercetare.

(2) Comisia este direct subordonată Președintelui Filialei. Din comisie fac parte persoanele, desemnate de către Președintele Filialei și/sau de directorii unităților de cercetare, în măsura în care pot aduce contribuții însemnate la organizarea și buna desfășurare a evenimentelor cultural-științifice.

(3) Comisia are următoarele atribuții:
a. identifică și atrage fondurile necesare pentru finanțarea evenimentelor;
b. realizează calendarul evenimentelor care se organizează;
c. tehnoredactează, editează și tipărește programul final al evenimentului;
d. urmărește buna desfășurare a evenimentului;
e. emite comunicate de presă;
f. se ocupă direct de promovarea publică a evenimentelor;
g. alcătuiește și publică dări de seamă despre evenimentele științifice și culturale organizate.

3. Comisia pentru avizarea, monitorizarea și implementarea proiectelor și programelor

1) Comisia pentru avizarea, monitorizarea și imple­mentarea proiectelor și programelor cu finanțare externă nerambursabilă este o structură din cadrul Filialei subordonată direct Președintelui. Pornind de la domeniile prioritare de activitate ale Academiei Române, Comisia este constitută dintr-un grup de excelență ştiințifică/culturală/profesională, care în activitatea sa va urmări valorificarea potențialului unităților subordonate și a rezultatelor științifice obținute de către cercetători în vederea inițierii, promovării și implementării unor Proiecte/Programe prin accesarea de fonduri disponibile din diferite surse de finanțare. În acest scop, este competentă să aprobe organizarea de cursuri/seminarii de consiliere și/sau formare profesională în vederea realizării programelor/proiectelor derulate. De asemenea, va depune diligențe în vederea diseminării rezultatelor/informațiilor obținute în acest domeniu.

(2) Structura, componența și modul de funcționare al Comisiei se aprobă prin decizia Președintelui Filialei. Din comisie fac parte persoanele desemnate de către Președintele Filialei și/sau Directori, în măsura în care se apreciează că vor contribui la obținerea și realizarea proiectelor și programelor.

(3) Comisia va aproba procedurile de lucru, organigrama și modul de salarizare ale personalului care va implementa proiectele/programele acceptate la finanțare. Salarizarea se va face exclusiv din bugetele proiectelor/programelor aprobate, în conformitate cu prevederile specifice din contractele de finanțare.

4. Comisia de recunoaștere în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate

(1) Comisia de recunoaștere în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate este o structură din cadrul Filialei subordonată direct Președintelui. Pornind de la domeniile prioritare de activitate ale Academiei Române, comisia este constitută dintr-un grup de excelență ştiințifică/culturală/profesională fiind formată dintr-un președinte, 2 membri și un membru supleant (Academicieni, CȘ I, profesori universitari sau doctori abilitați), numiți prin decizia Președintelui Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Persoanele desemnate în comisiile de evaluare sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a. să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;
b. să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
c. nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs/examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
d. calitatea de membru în comisia de evaluare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
e. nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de evaluare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

– are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
– este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
– este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Situaţiile prevăzute mai sus, se sesizează în scris conducătorului autorităţii organizatoare a concursului de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfășurării concursului/examenului de promovare.

(2) Soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomelor elaborată de Comisia de evaluare și propusă conducerii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca în vederea emiterii Deciziei de recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a. nume, prenume solicitant;
b. descrierea domeniului în care a fost conferit titlul de doctor persoanei care solicită recunoașterea în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate;
c. fundamentarea compatibilității titlului obținut cu specificul activității colectivului/ institutului de cercetare unde solicitantul poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant existent la data recunoașterii în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate;
d. propunerea de recunoaștere în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate;

(3) Termenul de soluționare a cererilor de recunoaștere în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate:

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului, propune conducerii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia, dar cu cel puțin 3 zile înainte de data limită a unui concurs de ocupare a unui post de cercetare în cadrul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, în cazul în care solicitantul își exprimă intenția în scris (prin cererea de a participa la concurs, aprobată de conducerea Filialei) de a candida la concurs.

Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situație în care termenul de soluționare se prelungește cu 30 de zile de la data completării dosarului.

(4) Decizia Preşedintelui Filialei cu privire la componența comisiei de recunoaștere în cadrul Academiei Române a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se emite, se numerotează şi se datează în Registrul de decizii şi trebuie să cuprindă următoarele:
a. preambulul – în care sunt indicate articole şi alineate din legi, precum şi documentele care au condus la luarea deciziei;
b. componenţa comisiei de evaluare;
c. componenţa comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
d. locul, data şi ora susţinerii ședinței de evaluare a cererilor.

(5) Comisia de evaluare are obligaţia să respecte întocmai prevederile legale în vigoare, deciziile emise de Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Romȃne, precum şi procedurile şi regulamentele interne ale instituției.

5. Comisia de Etică

(1) Comisia de etică urmărește respectarea Codului de etică specific cercetării științifice.

(2) Comisia de etică este alcătuită dintr-un președinte și 4 membri, aleși de Adunarea membrilor Filialei, prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi. Biroul Filialei poate propune membrii comisiei si preşedintele Comisiei de etică, astfel încat ei să aibă o reprezentativitate pentru institutele şi membrii Filialei.

(3) Atribuțiile Comisiei de etică și procedurile de lucru ale acesteia sunt prevăzute în Legea nr. 206 din 27 mai 2004, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 04.06.2004. (4) Comisia de etică are și un secretar, fără drept de vot.